Yayın İlkeleri

 • Anayasanın özüne bütünü ile bağlı kalmak ve Anayasanın Genel ilkeler kısmında yeralan ilkelere, demokratik kurallara, kişi haklarına ve toplumsal değer ve çıkarlara bağlı kalmak
 • İnsan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yerleşmesine ve gelişmesine yardımcı olmak
 • Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak
 • Ulusal güvenliğin gereklerine uymak
 • Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına uymak
 • İnsanları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınamamak
 • Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek
 • Toplumsal eğitimin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi ilkesine uymak
 • Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak
 • Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak
 • Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak
 • Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında yansızlık, doğruluk ve çabukluk ilkelerine bağlı kalmak
 • Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak
 • Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek yayın yapmamak
 • Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek
 • Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak
 • Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere yayıncıların, yayın zamanlarının en az yüzde yirmi beşinin (%25) yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak, bu oranı, seyircilerin taleblerini gözönüne alarak ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlendirme sorumluluklarını dikkate alarak yayın türleri ve süreleri ile asgari niteliklerini de öngörmek suretiyle, aşamalı bir biçimde gerçekleştirmek
 • Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap verecek şekilde, demokratik gruplar ve siyasal partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak
 • Radyo ve Televizyon yayınlarının Türkçe yapılması esastır. Ancak diğer devletlerin içişlerine karışmama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin onlarla olan ilişkilerini zedelememe ve diğer ülkeleri ve halkları küçük düşürmeme ilkelerine uygun olarak her dilden yayın yapabilmek
 • Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak
 • Telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemek
 • Sinemalarda ilk kez gösterilecek olan ve sinema eserleri üzerinde hak sahibi olan, gerçek veya tüzel kişilerce, ilk kez vizyona girişinden en az bir ay önce yazılı olarak liste halinde Kurula bildirilen sinema eserlerini altı ay geçmeden televizyonlarda yayınlamamak ve yayınlama süresindeki yayınlarda da telif hakkı mevzuatına uygun hareket etmek
 • Bu Yasa ve tüzüklerinde reklamlarla ilgili belirlenmiş tüm kurallara uymak
 • Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak