Cevap Hakkı

  • (1) Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulması veya kendileri ile ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır.
  • (2) Hakkında gerçeğe aykırı yayın yapıldığını veya şeref ve haysiyetine dokunulduğunu iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ilgili yayın kuruluşuna başvurup düzeltme ve cevap yayınlanmasını isteme hakkına sahiptirler.
  • (3) Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa gerçek veya tüzel kişinin başvurusu üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar. Başvuru uygun görülürse düzeltme ve cevabın yayın zamanı, süresi ve şekli hali icabına göre en erken bir zamanda mahkeme tarafından belirlenir.
  • (4) Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren on gün içinde yapılır. Mahkeme üç gün içinde karar verir. Verilen karara karşı tebliğden itibaren üç gün içinde bir üst mahkemeye üç gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir.
  • (5) Mahkeme kararının ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü yayın yapılır.
  • (6) Mahkeme kararına rağmen yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yayın yapmayan ya da geciktiren kuruluşun yayını mahkeme tarafından üç aya kadar durdurulur. Eylemin ikinci kez tekrarı halinde yayın izni mahkeme kararı ile süresiz iptal edilir.
  • (7) Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını bir ay süre ile saklamak zorundadır.İlgili, dava açmaya esas olmak üzere, yazılı olarak Kurulu başvurarak boş bandı tetmin etmek koşuluyla, yayın bandından bir kopya isteyebilir. Ancak dava konusu yapılan yayınlarla ilgili bandların dava sonuçlanana kadar saklanması zorunludur.
  • (8) Bu madde kapsamındaki tüm davalarda yetkili mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesidir.
  • (9) Gerçek veya tüzel kişilerin ayrıca genel kurallara göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır.